โรคสุกร

            

  สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์

 

                 - แบคทีเรีย ได้แก่ อีโคไล  /MMA/APP

                 -ไวรัส  ได้แก่  อหิวาต์ /พิษสุนัขบ้าเทียม /PRRS/ปากเท้าเปื่อย/PED

                - พยาธิ  ได้แก่  พยาธิภายใน และพยาธิภายนอก

                -โปรโตซัว  ได้แก่ B Coli / coccidia

                 -เชื้อรา

                 -ไมโคพลาสม่า ได้แก่ ไมโครพลาสม่า 
          -  สารพิษ  ได้แก่ ซีลาลีโนน /ฟูโมเนนซิน
                 - คน
 
 ยาที่ใช้ในสัตว์แบ่งได้ 5กลุ่มคือ
-กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ(Anti-infections)
-กลุ่มยารักษาโรคพยาธิ(Parasiticides)
    -กลุ่มยาเสริมหรือเร่งการเจริญเติบโต(Feed additive)
oกลุ่มวัคซีน(Biologicals)

oกลุ่มเบ็ดเตล็ด เช่น ฮอร์โมน เป็นต้น

             
  โรคระบบทางเดินหายใจ
สุกรสาว แม่สุกร ลูกสุกร อนุบาล สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุน
1. Mycoplasma 1. Mycoplasma 1. Mycoplasma 1. Mycoplasma 1. Mycoplasma 1. Mycoplasma 1. Mycoplasma
2. Plasteurella 2. Plasteurella 2. Plasteurella 2. Plasteurella 2. Plasteurella 2. Plasteurella 2. Plasteurella
3. APP 3. APP 3. Steptococcus 3. APP 3. APP 3. APP 3. APP
4.Erystpelas 4.Erystpelas 4.AR 4.Steptococcus 4.Steptococcus 4.AR 4.Erystpelas
    5. Staphylococcus 5. HPS 5. HPS    
      6. AR 6. AR    
      7. Staphylococcus      
           
             
โรคระบบทางเดินอาหาร 
สุกรสาว แม่สุกร ลูกสุกร อนุบาล สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุน
1. E.coli 1. E.coli 1. E.coli 1. E.coli 1. E.coli 1. E.coli 1. Swine dysentery
2. Swine dysentery 2. MMA 2. Clostridial  2. Edema disease 2. Edema disease 2. Swine dysentery 2. Spirochaetosis
3. Colonie 3. Clostridial infection 3. Swine  3. Swine  3. Spirochaetosis 3. Ileitis
 Spirochaetosis  infection   dysentery dysentery 4. Ileitis  
4. Ileitis     4. Colonie  4. Spirochaetosis 5. Salmonelosis  
5. Salmonelosis     Spirochaetosis 5. Ileitis    
        6. Salmonelosis    
           
             

 

 

Visitors: 73,930