โปรแกรมวัคซีนสุกร

            

 วัคซีนคืออะไร

คือ สิ่งที่ได้จากเชื้อจุลชีพหรือพยาธิรวมทั้งสารพิษของเชื้อซึ่ง  กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน     เพื่อต่อต้านการเกิดโรค ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์สิ่งที่มีโครงสร้างคล้ายกับตัวเชื้อและก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกัน หลักการทั่วไปของวัคซีน

üะต้องกระตุ้นให้เกิดการสร้าง ชนิดของภูมิคุ้มกันโรค ที่มี      ความจำเพาะต่อการป้องกันโรค

üจะต้องกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีบทบาท จำเพาะ  ในตำแหน่ง ที่มีผลต่อโรค

üจะต้องกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะแอนติเจนของเชื้อ  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อโรค


ชนิดของวัคซีน

qวัคซีนเชื้อเป็น วัคซีนที่ได้จากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทำให้อ่อนกำลังลงไม่สามารถที่ทำให้ก่อโรคได้ วัคซีนที่เตรียมด้วยวิธีนี้จะยังมีเชื้ออยู่จำนวนเล็กน้อย เมื่อฉีดเข้าไปก็จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในร่างกาย    โฮสต์ได้อีก ทำให้มีเซลล์ที่กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันจำนวนมากและเกิดการสร้างภูมิคุ้มได้ดีกว่าวัคซีนเชื้อตายและภูมิคุ้มจากวัคซีนเชื้อ  เป็นจะอยู่ในร่างกายได้สั้นกว่าทำให้ต้องฉีดซ้ำบ่อย
qวัคซีนเชื้อตาย คือวัคซีนที่ได้จากเชื้อที่ตายแล้ว แต่มีส่วนของแอนติเจนซึ่งเป็นโปรตีนเหลืออยู่ ทำให้สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มโรคได้ เช่น   กัน ดังนั้นวัคซีนชนิดนี้จะใช้เวลากระตุ้นภูมิคุ้มนานกว่า แต่จะอยู่ในร่างกายได้นานกว่าวัคซีนเชื้อเป็นและต้องมีการฉีดซ้ำเมื่อถึงระยะเวลาที่โปรตีนที่เป็นแอนติเจนเสื่อมสลายไป

วิธีการฉีดวัคซีน

1.การกิน ให้เมื่อต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มเฉพาะที่ เช่น ลำไส้ และมักเป็นวัคซีนเชื้อเป็น

2.การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal route) ใช้เมื่อต้องการลดจำนวนแอดติเจนลง

3.การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (Subcutaneous route) ใช้กับวัคซีนที่ไม่ต้องการให้ดูดซึมเร็วเกินไป

4.การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใช้เมื่อต้องการให้ดูดซึมได้ดี

 


หลักการทั่วไปในการให้วัคซีน

}กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด หรือ ไอ สามารถให้วัคซีนได้ แต่ถ้ากำลังมีไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการฉีดจนกว่าจะหายไข้

} ควรสอบถามเจ้าของสัตว์ว่าสัตว์มีพฤติกรรม(โดยเฉพาะการกินอาหาร)ว่าปกติหรือไม่

} การให้วัคซีนในลูกสัตว์ต้องคำนึงว่าหากลูกสัตว์ได้รับภูมิคุ้มจากแม่ ตั้งแต่แรกเกิด จะต้องรอให้ระยะเวลาที่ภูมิคุ้มนี้หมดไป ก่อนที่จะมีการใช้วัคซีน นอกจากนี้เมื่อใช้วัคซีนแล้ว จำเป็นต้องมีการกระตุ้นซ้ำ

}ไม่ควรให้วัคซีนหลายชนิดในเวลาเดียวกัน

} กรณีที่ต้องให้วัคซีนเชื้อไปเป็นพร้อมกัน ควรให้คนละตำแหน่ง

} โดยทั่วไปภูมิคุ้มจะสร้างขึ้นจนถึงระดับที่ป้องกันโรคได้ หลังจากฉีด   15 วัน

} หากต้องการให้วัคซีนโรคอื่นเข็มต่อมา ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย       2 อาทิตย์ ยกเว้นวัคซีนที่ทำการทดสอบและระยะที่เหมาะสมในการให้
 

 

Visitors: 67,128