อาหารสัตว์บก APM


    สินค้า เอพีเอ็ม มีดังนี้

    1. อาหารไก่ไข่ระยะไข่  เบอร์ L3

    2. อาหารเป็ดระยะไข่ เบอร์ D3

    3. อาหารไก่พื้นบ้าน เบอร์ N3

    4. อาหารแพะ  คือ แพะเนื้อ 534  / แพะนม 535

    5. อาหารโคเนื้อ คือ 501

    6. อาหารโคนม คือ 506

Visitors: 73,934