อาหารสุกรซีพี+เซฟฟีด

             

          ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงสุกร มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ

          1. สายพันธุ์  ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดี โตเร็ว คุณภาพซากดี

          2. การจัดการ เช่น การจัดการโรงเรือน การผสม การหย่านม การย้ายลูกหมู

          3. สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ อุณหภูมิ สังคม คุณภาพอากาศ 

          4. สุขภาพ ต้องทำวัคซีน และมียาปฏิชิวนะควบคุมโรคในแต่ละระยะ

          5. อาหาร ต้องเป็นอาหารที่ เหมาะสมสำหรับสุกรในแต่ละอายุ

     

             

Visitors: 72,817